Kör klimatsmart!

Idag utgör fossila drivmedel över 80 procent av totala energianvändningen för fordon och inrikes transporter svarar för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Ersätter man bensin och diesel med biogas får man en nästan fullständig reduktion av växthusgaser eftersom biogas inte ger något nettotillskott av koldioxid vid förbränning.

För att biogas ska kunna användas som drivmedel behöver den först renas från koldioxid. Reningen sker i en uppgraderingsanläggning där metanhalten i gasen höjs samtidigt som energivärdet ökar. Uppgraderad biogas kallas ofta biometan.

Vad är fordonsgas?

Fordonsgas är samlingsnamnet för biogas och naturgas som används som drivmedel. Jämfört med bensin och diesel så ger användningen av fordonsgas avsevärt mindre utsläpp av hälsofarliga ämnen, såsom giftiga kolväten, kväveoxider och sotpartiklar.

Idag finns närmare 170 tankställen för fordonsgas över hela landet. Det är en fördubbling på tio år. Antalet tankställen blir ständigt fler.

De närmaste tankstationerna i Sävsjö-området

  • Sävsjö
  • Nässjö
  • Jönköping
Bildkollage_01